Affärsstrategi

Vårt erbjudande

Vi fokuserar på branschspecifika affärssystem där våra erbjudanden är mer kostnadseffektiva än generella lösningar. Vårt samlade erbjudande består av följande delar;

  • Programvaror
  • Specialisttjänster
  • SaaS, Support-/underhållsavtal  

Vertikala nischer - branschspecifika programvaror

Vår strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer där vi kan erbjuda verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov (Vertical Market Software). Vi fokuserar på branscher i Norden där våra specifika produkter på ett kostnadseffektivt sätt ger kunderna maximala förutsättningar att utveckla och säkra sin verksamhet. De vertikala nischerna ska uppfylla följande kriterier:

Egenutvecklade produkter
Vitec förvärvar bolag där egenutvecklade produkter dominerar och som därmed har ett lågt beroende av tredjepartsleverantörer.

Få konkurrenter
Aktörer med generella programvaror kan endast erbjuda begränsade och mindre kostnadseffektiva system för kunder inom den utvalda nischen. Några få mindre aktörer erbjuder branschspecifika programvaror.

Stark position på små marknader
Vitec strävar efter en marknadsledande position i utvalda affärsnischer, vilket ger viktiga skalfördelar.

Höga inträdesbarriärer
Våra utvalda nischer kännetecknas av en hög grad av specialisering där kunderna efterfrågar programvaror som är utvecklade för den branschens specifika och delvis unika behov. Det förutsätter verksamhetskritiska programvaror som ofta har en hög utbyteskostnad för kunden och långa ledtider i utveckling. Höga krav på specialisering, tillsammans med att marknadssegmenten är relativt små gör att det krävs stora investeringar för konkurrenter som vill etablera sig i de utvalda nischerna.

Affärsmodell med hög andel repetetiva intäkter

Vår affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter, vilket ger oss stabila och förutsägbara kassa-flöden. Det skapar förutsättningar att agera långsiktigt och vi blir mindre känsliga för tillfälliga svackor inom enskilda bolag. En viktig förutsättning för vår fortsatta tillväxt.

Utvecklingen går mot molnbaserade tjänster där programvarans funktioner levereras över internet. Det medför att vårt erbjudande utökas till att även omfatta drift och lagring. Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen samtidigt. För kunden innebär det låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. Ett tryggt helhetserbjudande till en känd kostnad.

Förvärvsdriven tillväxt

Vitec har en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten i huvudsak sker genom förvärv av mogna program-varubolag i Norden. Förvärven erbjuder egenutvecklade produkter specifika för en viss bransch, antingen inom en nisch där Vitec redan är verksamma eller i en ny nisch där vi har potential att uppnå en marknadsledande position.

Vår kunskap om utveckling, försäljning och support av programvaror gör det möjligt att identifiera lämpliga förvärvsobjekt som ligger i linje med vår strategi. En avgörande faktor vid förvärv är att vinsten per aktie ska öka.

Vi identifierar och utvärderar löpande förvärvsobjekt på den nordiska marknaden. Vi hanterar löpande en prospektlista på cirka 100 intressanta nischade programvarubolag. Därmed ser vi goda förutsättningar till fortsatta lönsamma förvärv.

Strategi för varumärke och produkter

Vår strategi när det gäller produkter och bolag är att alla verksamheter inom koncernen ska bidra till att stärka varumärket Vitec. Det innebär att vi som regel lägger till Vitec framför bolagsnamnet på förvärvade bolag och successivt går över till logotyp och visuell identitet för Vitec. Förvärv kan medföra att vi erbjuder olika programvaror med delvis överlappande funktionalitet. I dessa situationer förvaltar vi alltid förvärvade produkter utan att genomföra omedelbara förändringar. Vid senare nyutveckling överväger vi möjligheten att skapa nya komponenter som erbjuder stöd till alla produktlinjer för att skapa största möjliga nytta för kunden. På så sätt initieras en process som framtidssäkrar produkterna och skapar en ny gemensam produktlinje för samtliga kunder inom den nischen.