Aktien

Vitec har emitterat två olika aktieserier och vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst. Den 31 december 2015 uppgick det totala antalet aktier i Vitec till 29 396 690 stycken, varav 3 500 000 stycken A-aktier och 25 896 690 B-aktier. A-aktierna är inte anslutna till någon handelsplats.
Vitecs B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Aktien har kortnamnet VIT B och ISIN-kod SE0007871363. En handelspost uppgår till 1 aktie. 

Aktiekurs

Aktuell aktiekurs (från Avanza)

Klicka för aktuell aktiekurs

Aktiekurs och omsättning

Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 418,3 Mkr. Det innebar att per börsdag omsattes i genomsnitt 7 305 aktier till ett värde av 1 717 tkr och att 35,4 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2015 var 75,00 kr medan slutkursen 2014 var 26,50 kr. För aktien betalades som högst 75,00 kr den 28:e och den 30:e december och som lägst 25,85 kr den 7 januari. Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet emitterade aktier till 29 396 690 st varav 4 000 000 är A-aktier och resterande 25 396 690 är B-aktier. Hembudsförbehåll finns avseende A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 2,9 Mkr och kvotvärdet är 10 öre per aktie.

Under fjärde kvartalet genomförde bolaget en aktiesplit med villkor 5:1, vilket innebär att varje tidigare aktie delats upp i fem aktier av samma slag. Efter räkenskapsårets slut har 500 000 A-aktier omvandlats till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag. Marknadsvärdet på de vid årsskiftet emitterade aktierna uppgick till 2 204,8 Mkr.

För mer information kring handeln i Vitecs B-aktie samt information om NASDAQ Stockholm och dess öppettider, se här >>  

Teknisk Analys
En teknisk analys av Vitecs aktie finner du på Introduce.se >>

Likviditetsgaranti

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan. Genom att Vitec använder sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget. Genom att vara likviditetsgarantikund hos Remium >> får Vitec också tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.

Största ägare

  

Aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Lars Stenlund med fam 1 570 000 327 280 6,45% 26,32%
Olov Sandberg med fam 1 570 000 124 565 5,76% 25,99%
Jerker Vallbo med fam 360 000 126 405 1,65% 6,12%
EKLUND, THOMAS 0 1 746 440 5,94% 2,87%
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 0 1 536 315 5,23% 2,52%
GRENSPECIALISTEN FÖRVALTNING AB 0 1 161 135 3,95% 1,91%
SEB Investment Management 0 1 149 946 3,91% 1,89%
NTC EXEMPT ACC US PENS FND LEND 0 1 105 026 3,76% 1,81%
Nils-Eric Öquist med fam 0 980 000 3,33% 1,61%
FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND, (PRINCIPAL ALL S 0 897 200 3,05% 1,47%
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 0 773 311 2,63% 1,27%
CUSTODY ACCOUNT FOR THE EXCLUSIVE 0 645 740 2,20% 1,06%
RAMBAS AB 0 584 949 1,99% 0,96%
Svante Larsson med fam 0 549 009 1,87% 0,90%
CBNY-NORGES BANK 0 547 064 1,86% 0,90%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 500 058 1,70% 0,82%
Nordea Investment Funds 0 403 284 1,37% 0,66%
ÖHMAN, EGON 0 380 665 1,29% 0,63%
CANADIAN TREATY CLIENTS ACCOUNT 0 336 390 1,14% 0,55%
CBLDN-SAXO BANK A/S 0 292 005 0,99% 0,48%
Övriga 0 11 729 903 39,90% 19,26%
Totalt 3 500 000 25 896 690 100% 100%

Ägarstruktur och aktieinnehav ovan avser den 31 januari 2017. 


Andel ägare utanför Sverige = 26 %
Antal aktieägare = 3 186 st

Utdelning

Aktieägarna i Vitec har varje år sedan 2003 erhållit aktieutdelning. Vid styrelsemöte den 16 maj 2011 beslutade Vitec att anta en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.

År Utdelning (kr/aktie) VPA (kr/aktie) Andel av VPA (%)
2003  0,05   0,23   22,1
2004  0,06   0,23    25,9 
2005  0,07   0,35   20,0  
2006  0,09   0,33   27,4 
2007  0,10   0,43   23,5 
2008  0,12   0,60    20,1 
2009  0,15   0,71    21,2 
2010  0,20   0,71    28,3 
2011  0,25   1,16    21,6 
2012  0,40   1,30    30,8 
2013  0,50   1,16    43,3 
2014  0,55   1,75    31,4 
2015  0,67   2,66    25,2 

Insiders

För att se vilka personer som är insynspersoner i Vitec Software Group AB (publ), Org Nr: 556258-4804 samt de senaste transaktionerna så hänvisar vi till » Finansinspektionens insynssida.