Finansinfo

Hämta finansiell data för Vitec på Introduce.

Finansiella mål

Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsens mål är att hålla en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt

Utfall

 Delmål Medel  2011 2012 2013  2014 2015
 Omsättningstillväxt 15 %  15 %  8 %  -5 %  32 %  26 % 
 Rörelsemarginal 13 %  11 %  11 %  11 %  14 %  16 % 

IFRS

Vitecs koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och den svenska redovisningslagen. Vitec övergick till att redovisa i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2005.

Årlig information till FI

Enligt Finansinspektionens författningssamling 2007:7 ska Vitec årligen sammanställa och lämna information till Finansinspektionen

Denna information till Finansinspektionen är ett dokument som innehåller eller hänvisar till:

  • samtliga finansiella rapporter så som årsredovisningar, bokslutskommuniké och delårsrapporter samt;
  • annan information som lämnats, vilken är av väsentlig betydelse för företagets finansiella ställning eller som i väsentlig grad påverkar bilden av företaget.
Årlig information från Vitec 2014
Årlig information från Vitec 2013
Årlig information från Vitec 2012
Årlig information från Vitec 2011

 

 

Definitioner

Nyckeltal
Vitec tillämpar följande definitioner av ekonomiska nyckeltal.

Avkastning på eget kapital
Redovisat resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat före resultat från andelar i intresseföretag med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i förhållande till medeltalet anställda.

JEK (Justerat eget kapital per aktie)
Eget kapital i förhållande till antalet emitterade aktier på bokslutsdagen.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Likvida medel per aktie
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

P/E
Aktiekursen på bokslutsdagen i förhållande till resultat per aktie.

P/JEK
Aktiekursen på bokslutsdagen multiplicerat med antalet emitterade aktier på bokslutsdagen i förhållande till eget kapital.

P/S
Aktiekurs på bokslutsdagen multiplicerat med genomsnittligt antal aktier i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat genom nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Genomsnittliga skulder i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Vinstmarginal
Resultat efter skatt genom nettomsättning.