Mål och strategier

Finansiella mål

Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsen har ställt upp som mål att nå en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt.

Strategier

Smala nischer – branschspecifika programvaror

Vitecs strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer där vi kan erbjuda branschspecifika mjukvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Branscherna skall ha en betydande affärsmässig potential. I våra nischer strävar vi efter att uppnå starka marknadspositioner. Härigenom skapar vi höga inträdesbarriärer för andra intressenter som kan vilja in på samma marknad. 

Starka marknadspositioner

I samtliga våra utvalda nischer har vi i Sverige en marknadsledande position. I de utvalda segmenten ger det oss betydande skalfördelar gentemot mindre konkurrenter. I ett par nischer har vi även en stark position i ett nordiskt perspektiv, samtidigt som försäljning utanför Norden succesivt har utökats.

Affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter 

Vår affärsmodell bygger till stor del på repetitiva avtalsintäkter. Den tidigare modellen för programvarubolag som i större utsträckning byggde på licensförsäljning av nya programvaror ersätts mer och mer av avtalsrelationer där vi löpande erbjuder såväl programvaror som driftmiljöer till nya kunder. Den nya affärsmodellen, SaaS (Software as a Service) gör det billigare och smidigare för kunden. SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet och kunden betalar endast för den tid och den omfattning som mjukvarorna används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunder kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att Internet blir allt mer tillgängligt och kostnadseffektivt. Idag utgör de repetitiva avtalsintäkterna ca 70 % av Vitecs totala intäktsvolym. En stor fördel med vår affärsmodell är att den ger en ökad transparens om framtida intäkter samt en ökad förutsägbarhet och lägre risk i prognoser om framtiden.

Höga inträdesbarriärer

Våra utvalda affärsnischer kännetecknas av en mycket hög grad av specialisering. Det innebär att vi som leverantör måste tillhandahålla såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för de specifika behov som finns hos dessa kunder. Denna kombination av höga krav på specialisering, tillsammans med att marknadssegmenten inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det är höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer.

Tillväxtstrategi med förvärv

Vitec har vidare en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten skall ske organiskt men även genom förvärv. Baserat på en gedigen kunskap om utveckling och försäljning av mjukvaror identifierar och realiserar vi lönsamhetspotential i förvärvskandidater.

Förvärven sker företrädesvis i Sverige och i de nischer där vi redan är verksamma, men kan även ske i nya nischer även om det då oftast krävs att förvärvsobjektet har en tillräcklig storlek. I andra hand söker vi även förvärvsobjekt utanför Sverige, där vi har identifierat att våra huvudnischer uppvisar en likartad leverantörsstruktur som i Sverige. Tack vare noggrant utvalda förvärvsobjekt med identifierad lönsamhetspotential har avkastningen på det egna kapitalet inte understigit 15 % under något år sedan 2003. Av den genomsnittliga tillväxten på 25 % så har ca 15 % tillkommit genom förvärv. Riktvärdet vid förvärv är vår strävan efter att vinsten per aktie hela tiden skall utvecklas positivt.