Policys

Informationspolicy

Vitec har en informationspolicy som är baserad på krav som ställs på bolag vars aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX, Stockholm. Vi bedriver även ett miljö- och kvalitetsarbete som baseras på den policy för miljö och kvalité som vi slagit fast.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har vid styrelsemöte den 16 maj 2011 beslutat om en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.

Miljöpolicy

Vitec är ett programvarubolag som tillhandahåller effektiva programvarulösningar för kund­företag i specifika nischer. Vitecs programvaruprodukter är effektiva och leder som sådana bland annat till en minskad energi- och pappersanvändning, vilket i sin tur innebär en minskad belastning på den globala miljön.
En viktig del av vår verksamhet omfattar drift av datahallar för egna samt våra kunders programvaror. Förutom att vi i dessa endast använder el från en leverantör som endast levererar 100 % förnybar energi så har vi även investerat kraftfullt för att på bästa sätt vara effektiva med de resurser vi har. Exempelvis så använder vi så kallad frikyla vilket innebär att vi under vinterhalvåret utnyttjar den naturliga kylan i uteluften på ett bättre sätt än annars. Vi uppmuntrar och prioriterar samarbete med partners som levererar Grön IT. Vi använder också till största delen oss av servervirtualisering som i sin tur minskar energiförbrukning och förbrukning av hårdvara.

Inom ramen för företagets normala verksamhet eftersträvar vi ett agerande som syftar till att spara miljön. Som exempel på detta är att;

  • en aktiv pappersåtervinning sker
  • tonerkassetter av återvinningstyp används där det är möjligt
  • burkar och flaskor lämnas in för återvinning
  • vi eftersträvar miljövänliga resealternativ och vi anlitar  transportföretag som har en miljöpolicy 

Miljöarbetet omfattar många olika aktiviteter inom företaget. Alla anställda svarar för att försöka hitta lösningar som minskar miljöbelastningen inom företagets verksamhetsområden. Som programvaruföretag utgör vår verksamhet ofta ett led i strävandet efter att minska pappersflödet.

Vi skall vid varje möjligt tillfälle även involvera våra leverantörer och andra samarbets­partners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom ett aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar. 

Miljöpolicy 

Kvalitetspolicy

Vitecs policy är att utveckla, marknadsföra och sälja produkter som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet i sin funktion. 

För att bibehålla och öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet strävar vi efter att hos våra kunder framstå som ett i alla avseenden pålitligt företag. Företaget och medarbetarna ska tillsammans kvalitetssäkra sitt arbete så att produkten kan levereras felfri och inom avtalad tid. Produkten ska även uppfylla förväntad kvalitet. Detta uppnås genom att alla funktioner inom företaget gör rätt från början. Kvalitet är ett mått på vår förmåga att uppfylla ställda förväntningar. Som ett led i företagets kvalitetssäkring genomförs regelbundet interna kvalitetsrevisioner. Målet är att med högre kvalitet på produkter och tjänster ännu bättre tillfredsställa kundernas behov.

Vi anser det speciellt viktigt, med tanke på att vårt mål är långa och varaktiga kundrelationer, att klagomål från kund som har stor betydelse för kundens verksamhet handläggs skyndsamt och med noggrannhet. En kund till oss skall snarast möjligt få information om vilka åtgärder klagomålet föranlett.

Rätt kvalitet skapar en trevlig och säkrare arbetsplats, som ger oss arbetsglädje och ökad konkurrenskraft. Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång.

Kvalitetspolicy